BPA Kvalitet og internkontroll KHMS

HMS arbeid handler om personalets vilkår; helse, miljø og sikkerhet. Systematisk arbeid for å redusere risiko og farer og ulykker og aktivt fremme de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet. Dette bedrer kvaliteten i virksomheten. Derfor er HMS en del av kvalitetsarbeidet. Pasientsikkerhet en den viktigste grunnen til at helsevirksomheter må drive kvalitetsarbeid, KHMS.

Kvalitetsforskriften av 01.01.2017 som også gjelder for brukerstyrt assistanse, er utformet for nettopp å trygge pasienten/brukeren. Den tidligere Internkontrollforskriften var virksomheters egenkontroll for å ivareta de ansattes helse, miljø og sikkerhet. Her stilles det et utvidet krav:

KHMS, Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet, skal ivareta alle parter, med et utvidet krav til ledelsen på alle nivåer.
Kvalitetsarbeid og internkontroll under den nyeste forskriften som gjelder for BPAvirksomheter krever oppfølgingssystematikk. Godt Liv besitter spisskompetanse på drift av BPA, også kvalitets- og HMSarbeid i ordningene.

- Hvilke forbedringspotensialer i BPA kan bygges opp med gode rutiner?
- Hvordan redusere merarbeid for kommunen og frigjøre ressurser?
- Hvilke grep må tas, og hvor enkelt kan man oppnå gode resultat?

Kontakt Godt Liv for bistand til kvalitets- og ivaretakelse av BPA som tjenestetiltak.
Vi kan tilrettelegge for temadager, arbeidslederkurs, fagdager og systemetableringer på alle nivå.